Skip to main content

Marilyn Davies College of Business

General Business, Marketing, and Supply Chain Management Faculty

Dr. Jonathan Davis
Department Chair
Associate Professor
B410L
(713) 221-8161
davisg@uhd.edu
Dr. Dietrich von Biedenfeld​
Assistant Chair
Assistant Professor 
B490
(713) 221-5833
vonbiedenfeldd@uhd.edu
GENERAL BUSINESS FACULTY
Dr. Carolyn Ashe​
Professor
​B444
​(713) 221-8051
ashec@uhd.edu
Jamie Daigle​
Lecturer
B316
(713) 221-8112
jonesjam@uhd.edu​
Dr. Paul Fulbright
Assistant Professor
B


Kim Gleason​
Lecturer
B310J
(713) 222-5322
gleasonk@uhd.edu
Robin Kessler​
Lecturer
​B314
​(713) 223-7963
kessler​r@uhd.edu
Donna Kohlhausen​
Lecturer
B308
(713) 221-8180
kohlhausend@uhd.edu
Dr. David Maldonado​
Visiting Assistant Professor
B453
(713) 221-8578
maldonadod@uhd.edu​
Dr. Chynette D​. Neal​y​
Professor
B420
(713) 222-5367
nealyc@uhd.edu
Dr. Kurt Stanberry​
Professor
B479
(713) 221-8672
stanberryk@uhd.edu
Dr. Lee Usnick ​
Associate Professor
NW
(713) 237-5419
usnickl@uhd.edu
Dr. Dietrich von Biedenfeld​
Assistant Professor 
B490
(713) 305-0245
vonbiedenfeldd@uhd.edu
Dr. Gail S. Evans​
Professor Emeritus 

(713) 221-8017
evansg@uhd.edu
MARKETING FACULTY
​Dr. Scott Davis
Assistant Professor
​B427
​(713) 221x-xxxx
davissc@uhd.edu
James "Tracy" Davis​
Lecturer and Director of the Center for Retail Management
B446
(713) 222-5323
davisja@uhd.edu
Dr. John "Kip" Dillard​
Associate Professor
B425
(713) 223-7983
dillardj@uhd.edu
Dr. Caroline LeBon​
Lecturer 
NW
(713) 221-8902
lebonc@uhd.edu​
Dr. Lucille Pointer​
Professor
B434
(713) 222-5382
pointerl@uhd.edu
Dr. Garry Smith​
Assistant Professor
B442
(713) 221-8992
smithgarry@uhd.edu
Dr. Charles R. Strain​
Professor 
B440
(713) 221-8477
strainc@uhd.edu
Dr. Michelle Wicmandy​
Lecturer
​B310
​(713) 223-7947
wicmandym@uhd.edu
Dr. Madeline Johnson​
Professor Emeritus

(713) 221-8017
johnsonm@uhd.edu
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FACULTY
Carol Brace​
Lecturer
NW
(713) 237-5407
bracec@uhd.edu​
Dr. Ray Qing Cao​
Associate Professor 
B417
(713) 226-5226
caoq@uhd.edu
Dr. Jonathan Davis
Associate Professor
B410L
(713) 221-8161
davisg@uhd.edu
Dr. Isaac Elking​
Assistant Professor
​B435
​(713) 221-5825
elkingi@uhd.edu​
​​​Dr. Xinxin Hu​
Assistant Professor 
B423
(713) 221-8964
hux@uhd.edu
​​​​Dr. John Vogt​
Visiting Assistant Professor
B463
(713) 221-5262
vogtj@uhd.edu
Dr. Bin "Steve" Zhou​
Associate Professor 
B424
(713) 226-5563
zhoub@uhd.edu
Dr. Ralph Kauffman
Associate Professor Emeritus 

(713) 221-8017
kauffmanr@uhd.edu
Last updated 9/28/2017 11:20 AM